نوشته‌ها

مرکز ماساژ حصار بوعلی | 09216930971

مرکز ماساژ حصار بوعلی

فرایندهای عرضی
یک دست را در یک دست قرار دهید. ماساژ:
با استفاده از روش
انگشت شستش. پیدا کردن جایی که تنش وجود دارد، کار بیشتر
در ابعاد انبوه آن.
انگشت شستش را در آنجا و ماساژ دایره‌ای قرار دهید
در اطراف تنش.
انگشت شستش را روی تنش قرار دهید و به نقطه‌ای اشاره کنید
و به اطراف آن حرکت کنیم.

 ماساژ حصار بوعلی

ماساژ را روی ماهیچه‌های سرین انجام دهید
با انگشت‌هایش.

چرخش سر مصر
مهم این است که سر در سطح افقی بماند
همیشه موقعیت را حفظ کنید. این تکنیک
اطلس و محور افقی
سر خود را در میان دستان خود قرار دهید.
سرت را بالا و پایین کن.
سپس از چپ به راست حرکت کنید.

سالن ماساژ حصار بوعلی

سپس سر را در موقعیت افقی بچرخانید.
گردن
را زیر سر ببرید. مکان
دست به شانه. به بخش فوقانی بروید و
سرش را به طرف سینه خم می‌کند. اصلاح شانه‌ها
به زمین.
ب. تکنیک مشابه بالا. روبرو شدن با
چپ. به سمت چپ سینه کشیده می‌شود. بعد
این کار را انجام دهید.
ج)سر خود را روی ساعد راست خود قرار دهید. دست
روی شانه سمت چپ مشتری گذاشته می‌شود. بگذار
به سمت چپ می‌رود. با دست دیگر بالا نگه دارید

خدمات ماساژ حصار بوعلی

یک طرف سرش را به طرف پایین می‌کشد
کش و قوسی به خود داد. پس از آن طرف دیگر.
جانبی
a. با دست راست، پایه سر را ثابت نگه دارید. تو
دست‌چپ روی شانه قرار داده می‌شود. حالا
سرش را به طرف راست متمایل کرده و به شانه او فشار می‌آورد.

ماساژور آقا در حصار بوعلی

دمی کار دیگری انجام دهید.
ب. سر راست را با دست‌راست خود نگاه دارید.

مرکز ماساژ در حصار بوعلی

دست‌چپ روی شانه قرار داده می‌شود. حالا
سرش را به طرف راست متمایل کرده و به شانه او فشار می‌آورد.
دمی از مشتری بخواهید دستش را پایین بکشد
در امتداد بدن تا زمانی که احساس رضایت‌بخشی داشته باشند
کش و قوسی به خود داد. کار دیگری انجام دهید.

مرکز ماساژ درمانی در حصار بوعلی

ج با دست‌راست خود را محکم نگاه دارید.
انگشت شست چپ را به فشار داد. حالا کش و قوسی به خود بدهید
به سمت راست متمایل می‌شود

و شستش را به سمت راست متمایل می‌کند.
کار دیگری انجام دهید.

ماساژور خانم در حصار بوعلی