مرکز ماساژ نارمک | 09216930971

مرکز ماساژ نارمک

فاصله انگشت از نقطه روی در مچ مچ بین شعاع و
و استخوان‌های ، که در شیارهای بین استخوان‌های کار می‌کردند،
بین انگشت شست و سبابه قرار دهید. در آغاز بند انگشت پا بند
با انگشت شست و انگشت شستش به نوک انگشت اشاره می‌کند. ماساژ
انگشت شست را تکان دهید، آن را بچرخانید،

ماساژ نارمک

سپس به عقب تکیه دهید تا آن را کشش دهید.
بازگشت به نقطه مچ و تکرار همان مراحل برای هر کدام از دیگری
(خنده)
مچ مشتری را با یک دست نگاه دارید و با دست دیگر انگشتان خود را لمس کنید
مچ را پنج بار در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید

سالن ماساژ نارمک

و بعد پنج بار در جهت خلاف جهت عقربه‌های ساعت. برگرد برگرد
سه بار، کشیدن و کشش دادن کل بازو
انگشتان خود را با انگشتان خود فشار دهید و به عقب تکیه دهید،

انگشتان خود را از دست بکشید

خدمات ماساژ نارمک

از انگشتان مشتری. به آرامی انگشتان مشتری را از هم جدا کرد

و دو انگشتش را به طرف آن‌ها دراز کرد.
زمان با هر دست
۹۲. بازوی مشتری را بلند کنید و دست مشتری

را روی گوش خودش و با انگشتان قرار دهید.

مرکز ماساژ در نارمک

به پشت سرش اشاره کرد.
یک دست را روی آرنج و دیگری روی ران مشتری قرار دهید.

آرنج را به جلو فشار دهید
به سمت تاج سر در حالی که بر کفل خود فشار می‌آورد

مرکز ماساژ درمانی در نارمک

و در امتداد مسیر حرکت می‌کند
از طرف مشتری. این کشش را تکرار کنید
یک دست را روی آرنج قرار دهید، عضله سه سر بازو را ماساژ دهید،

هل دهید
ماهیچه را کمی از استخوان دور می‌کند.

 ماساژور خانم در نارمک

دست خود را در کنار مشتری قرار دهید و تکان دهید.
دست برای آرامش

 ماساژور آقا در نارمک

مرکز ماساژ ستارخان | 09216930971

مرکز ماساژ ستارخان

مرکز ماساژ ستارخان

مرکز ماساژ ستارخان

پشت سر کلاینت و کف دست بنشینید

و قسمت عقب را به ستون فقرات تکیه دهید، کار کنید
کمرش را تا کمر خم کرد و بعد به کمر زد. ماساژ
انگشت شست را بر روی سه خط در پشت،

با استفاده از تکنیک شست دست زدن شست انجام دهید.

 ماساژ ستارخان

اولین خط در امتداد مرز میانی کتف قرار گرفته‌است.

خط دوم قرار دارد

پالم به حالت خوابیده افقی باز می‌گردد. فشار:
شست، سه خط سن را فشار می‌دهد. فشار (نزدیک‌ترین ستون به ستون فقرات):

 سالن ماساژ ستارخان

وابستگی‌های متقابل، وابستگی‌های متقابل، پشتی و پایینی،

برگرد. خط سوم در امتداد ستون فقرات بین عرضی و قرار دارد.
مراحل ستون فقرات.
با این خطوط با تکنیک انگشت شستش در الگویی از خط بالا رفتار کنید: ۱،
خط پایین  و تکمیل با کف دست
در حالی که به باسن خود فشار می‌آورد.

خدمات ماساژ ستارخان

یک الگوی جایگزین برای بالا رفتن از خط ۱، پایین است.
خط ۲، بالا بردن خط ۳ و فشار کف دست به پایین به باسن
با تکنیک شست و شستش از بالا تا کنار ادامه دهید
ستون فقرات از دور کمر، به صورت افقی تا خط در جنبه برتر از بدن کار می‌کند.
تاج را برمی داشت و پس از آن به پشت آن باز می‌گشت.

مرکز ماساژ در ستارخان

دست و بازوی مشتری را پشت پشت قرار دهید.

این باعث ایجاد فضای باز می‌شود
منطقه . یک دست را روی شانه قرار دهید

و شستش را روی دست دیگر قرار دهید
اتصالات ماهیچه در مرز میانی کتف. شانه‌اش را عقب کشید
در حالی که همزمان با انگشت شست دست دیگر خود را می‌فشرد،

مرکز ماساژ درمانی در ستارخان

انقباض عضلانی را در استخوان کتف وارد کنید.
این روند را در امتداد مرز میانی کتف تکرار کنید.

پالم به دور دستگاه فشار می‌آورد

ماساژور خانم در ستارخان

استخوان کتف و کتف به جهت یکپارچه‌سازی ادامه می‌یابد
۸۴. انگشتان خود را مقابل شانه مشتری قرار دهید.

یک ساعد را روی میز قرار دهید

ماساژور آقا در ستارخان

مفصل ران مشتری. با ساعد خود به باسن مشتری فشار دهید
با دست دیگر شانه به شانه هم بزنید، کمری کمری ایجاد کنید.
این روند را در سه مکان بین کفل و مرز پایینی دنده تکرار کنید
و بعد به طرف لگن باز می‌گردد

مرکز ماساژ دیباجی | 09216930971

مرکز ماساژ دیباجی

مرکز ماساژ دیباجی

مرکز ماساژ دیباجی

انگشت شست را به ماهیچه‌های دو شانه خود فشار دهید

و به صورت افقی به طرف the کار کنید.
ته و بعد به طرف گردن به عقب برگشت. ماساژ

کف دست را برای ادغام فشار دهید

 ماساژ دیباجی

با جزئیات بیشتر
از هر دو طرف با انگشتان، فشار دادن و بالا کشیدن
یک ماهیچه ذوزنقه‌ای و ایجاد کرده و گسترش

و طویل شدن ماهیچه را ایجاد می‌کند.

سالن ماساژ دیباجی

گردن. از شروع کنید، درست پایین‌تر از بخش پس‌سر، با پرس و جو کنید.
با نوک انگشتان در امتداد لبه پس‌سر کار می‌کند

و به سمت فرایندهای حرکت می‌کند. با …
فشار دادن، همچنین سر را کمی بالا برد تا گسترش را افزایش دهد .

خدمات ماساژ دیباجی

سر را در یک دست نگاه دارید

و آن را کمی به سمت چپ بچرخانید. با دست دیگر،
ماهیچه جناغی – پستانی.
دست تعویض کنید، سر را در جهت دیگر بچرخانید،

و حلقه‌های انگشتی را پایین بکشید.
در قسمت دوم قرار گرفته بودند.
۷۰. پرس با نوک انگشتان خود از حفره درست زیر بخش پس‌سر،

مرکز ماساژ درمانی در دیباجی

سرش را به تاج سر برگرداند و بعد دوباره به گودال پایین برگشت و تکرار کرد:
به تاج بر می‌گرداند.
در تاج، سوئیچ روی تکنیک شستش را روشن کنید و از تاج به آن فشار وارد کنید.
از بالای پیشانی و بالای سر تا تاج،

مرکز ماساژ در دیباجی

سر را در یک دست نگاه دارید و از دست دیگر

برای ایجاد دایره انگشت استفاده کنید.
پوست سر. پوست سر را کنار بزنید

و به آرامی موهای خود را از ریشه بکشید.

ماساژور خانم در دیباجی

دستان خود را به دایره بکشید و پوست سر را خراش دهید

و موهایتان را در قسمت دوم بکشید.
سرش را تکان می‌دهد. دایره انگشت روی پیشانی و ناحیه معبد

ماساژور آقا در دیباجی

مرکز ماساژ کامرانیه | 09216930971

مرکز ماساژ کامرانیه

مرکز ماساژ کامرانیه

مرکز ماساژ کامرانیه

انقباض و گسترش به سمت خارج از مچ، ایجاد یک کشش و طویل شدن بدن مشتری
دست. این حالت را سه بار تکرار کنید . ماساژ
از منطقه تا آرنج با یک دست و از کف دست

 ماساژ کامرانیه

آرنج با دست دیگر. دست‌هایتان نزدیک آرنج به هم می‌رسند و بعد شما
کف دست را فشار می‌دهد، بعد و دوباره می‌کند، و بعد را تمام می‌کند.

ماساژ کامرانیه

انگشت شست را در الگوی انگشت شست،

از مفصل مچ بین دو انگشت شست
به آرنج متصل می‌شوند.
بالای آرنج، انگشت شستش را به سمت منطقه فشار داده

و در بالا به کار مشغول است.

سالن ماساژ کامرانیه

استخوان بازو یا درست زیر استخوان در انقباض ماهیچه.
انگشت شست دست را به مچ دست فشار دهید و از الگوی انگشت شست دست استفاده کنید.
را با فشار کف دست ادغام کنید و مجاور ناحیه کار کنید.
در ناحیه ، را پیدا کرده و از پاشنه دست استفاده کرده،

خدمات ماساژ کامرانیه

به داخل فشار وارد کرده،
راه را به مدت ۱۰ تا ۳۰ ثانیه مسدود می‌کند.

به آرامی از سرخرگ و سپس کف دست آزاد کنید
فشار را به پایین فشار دهید.
توقف جریان خون در با مشکلات قلبی همراه است.

مرکز ماساژ در کامرانیه

۶۱. بازوی مشتری را در کنار خود قرار می‌دهد، موازی با بدن، با
سطح پایین. یکی از دست‌ها را روی مچ و دست دیگر را بر روی شانه قرار دهید.
در حالی که مچ دست مشتری را گرفته بود، مچ دست مشتری را گرفته بود،

مرکز ماساژ درمانی در کامرانیه

با یک دست، کف دست از شانه تا آرنج، و با دست دیگر،
مچ دست به آرنج. دست‌ها به هم نزدیک می‌شوند و بعد کف دست را فشار می‌دهند.

 ماساژور خانم در کامرانیه

در حالی که تمام بازوی خود را به پایان رسانده بود

 ماساژور آقا در کامرانیه

مرکز ماساژ شیخ بهایی | 09216930971

مرکز ماساژ شیخ بهایی

مرکز ماساژ شیخ بهایی

مرکز ماساژ شیخ بهایی

بعد از هر شش نقطه با آرنج برخورد می‌شود

و کف پای خود را با آرنج کج می‌کند
برای ادغام. ماساژ
به عقب برگردید و پای خود را از پای خمیده مشتری بیرون بیاورید.

مشت و شل درست کنید.

ماساژ شیخ بهایی

کف پا و سپس پای راست
به عقب برگردید و بر روی یک زانو زانو بزنید.

پای مشتری عمودی است و در مقابل آن قرار دارد.
شانه تو. زانوی خمیده مشتری را با دست روی یک طرف نگاه دارید
که پای راست در آن قرار دارد.

سالن ماساژ شیخ بهایی

دست دیگر شما روی ران عقبی کشتی قرار داده می‌شود
پای خمیده را درست زیر زانو خم کرده بود.

پاهایتان را به جلو حرکت دهید و پای راست را به سمت جلو بیاورید
سر مشتری در حالی که به طور همزمان کف عقبی ران را فشار می‌داد

و روی ران عقبی کار می‌کرد،

خدمات ماساژ شیخ بهایی

یک الگوی بردار هر دستگاه کف دست

در زاویه کوتاهی با هدف قرار دارد.
جناغ سینه مشتری
۴۴. دستی که با کف دست دارید را در ۴۳،

بالا، روی زانوی خم مشتری قرار دهید.
پا. دست دیگرت مچ پای خمیده را می‌گیرد.

مرکز ماساژ در شیخ بهایی

زانوی پای خود را که در آن است قرار دهید
۹۰ درجه در ران پشت پای خمیده مشتری درست زیر زانو قرار دارد.
همزمان، زانوی خود را به ران عقبی فشار دهید

و به سمت ران مشتری عقب بکشید.
با دست تو زانو بزن.
این کار را در موقعیت‌های  روی ران عقبی تکرار کنید.

مرکز ماساژ درمانی در شیخ بهایی

پاها را عوض کنید و رویه‌های ۴۰ تا ۴۴ را در طرف دیگر تکرار کنید.
دستورالعمل‌های ۴۵ و ۴۶ در دوران بارداری ممنوع است.
۴۵ بایستید و هر دو پای مشتری را روی قوزک پا نگه دارید.

ماساژور خانم در شیخ بهایی

پاهایتان را خم کنید و زانوهای خود را خم کنید
عضلات عقب ران در ناحیه را وارد کرد. بگذارید وزن تان
پایین عضلات عقب ران فرو می‌رود و سپس پاهای مشتری

ماساژور آقا در شیخ بهایی

را به سمت جلو هدایت می‌کند.
سرش را به علامت نفی تکان داد

مرکز ماساژ سید خندان | 09216930971

مرکز ماساژ سید خندان

مرکز ماساژ سیدخندان

مرکز ماساژ سیدخندان

تغییر پاها و تکرار مراحل ۱۷ تا ۳۸.
۳۹. یک موضع کمانی را با پای بیرونی خود به جلو،

پا نزدیک به مشتری قرار دهید. ماساژ
شانه. پای مشتری را به زاویه ۹۰ درجه به بیاورید. مچ پا را نگه داشت،

ماساژ سید خندان

وزن خود را به جلو بچرخانید و پاهای مشتری را در جهت سر بیاورید
سه بار تکرار کنید، سومین بار که پا را به سمت سر مشتری بسط می‌دهید.
دست‌های مشتری را میتوان روی زانوها قرار داد،

سالن ماساژ سید خندان

آرنج‌هایش را صاف می‌کند. این باعث ایجاد می‌شود که
عمل جراحی را افزایش می‌دهد و کشش را افزایش می‌دهد.

برای افزایش کشش بیشتر
زمانی که پزشک پاهای خود را به جلو می‌آورد،

مشتری می‌تواند دست‌هایش را روی ران بگذارد

خدمات ماساژ سید خندان

. برای افزایش بیشتر این کشش، شکل ۴۵ – ۳ را ببینید.
۴۰ مشتری در وضعیت به شکل نیلوفر آبی قرار دارد

و یک پا مستقیم در ۹۰ درجه قرار دارد.

 ماساژور خانم در سید خندان

در حالی که پای دیگر خم شده و قوزک پای خمیده

در وسط آن قرار گرفته بود،
که نزدیک زانوی راست زانوی راست قرار دارد.

پا به جلو بگذارید و پای خود را بر روی مشتری قرار دهید.

 ماساژور آقا در سید خندان

پای خمیده. قوزک پا را محکم بگیرید و سه بار پا را به جلو فشار دهید
سومین بار قوی‌ترین بود. پای خمیده مشتری به وسیله

پای شما نگه‌داشته می‌شود.
برای پشتیبانی از پای عمودی مشتری گام به جلو بردارید

 مرکز ماساژ در سید خندان

تا از پای عمودی مشتری پشتیبانی کنید. لوله رو لوله کنید
کف پای خود را با ساعد خود نگه دارید

در حالی که از بالای پا با دست‌هایتان حمایت می‌کنید.
دست دیگر.

 مرکز ماساژ درمانی در سید خندان

به پایین پا با آرنج خود به شش نقطه فشار دهید
(برای مکان‌های شش نقطه). دست دادن آرنج به مدت ۵ ثانیه و آزاد کردن آن
و بعد دستش را جلو آورد

مرکز ماساژ خیابان دولت | 09216930971

مرکز ماساژ خیابان دولت

ساعد خود را پشت زانوی خود به ساق پا خم شده

پای خمیده قرار دهید. با شما
دست دیگر را فشار دهید و بر روی پای خود فشار دهید

و یک دنباله را در پای خود ایجاد کنید. ماساژ

ماساژ خیابان دولت

پشت زانوی او فشار می‌آورد. تکرار کنید و فشار را تغییر دهید
پاهای خم شده خود را کمی به سمت پایین حرکت دهید

و هر دو دست را روی هم قرار دهید.
ران عقبی پای خمیده مشتری. پالم به پشت ران دست پیدا می‌کند

سالن ماساژ خیابان دولت

ناحیه پشت زانوی به و پشت به زانو در الگوی ۱، ۲،
(توجه داشته باشید که پزشک پای راست مشتری را در جای خود نگه‌داشته
و قوزک پایش را روی قوزک پای مشتری می‌گذاشت
۳۱. پای پای خمیده تان را پایین ببرید

در حالیکه پای مشتری را در نگه دارید.
منطقه. این کار به مشتری اجازه می‌دهد

خدمات ماساژ خیابان دولت

تا ناحیه لگن را باز کند. زانوی مشتری را نگاه دارید
پای خمیده را با دست خود محکم گرفته بود.

با دست دیگرتان، کف دست میانی ران را فشار دهید
پای خمیده، کار کردن در الگوی. بسته به انعطاف‌پذیری دستگاه
مشتری، زانوی او می‌تواند به طور بالقوه به تمام طول مسیر به برسد.

ماساژور خانم در خیابان دولت

با کف دست
فشار دهید، زانوی خود را بلند کنید و فشردگی را ایجاد کنید.
پای مشتری را ببندید و قوزک پا را نگاه دارید.

پالم به ماهیچه ران فشار وارد می‌کند
در حالی که فشار قوی کف دست را نگه دارید،

قوزک پا را به جلو و کمی به جلو هل دهید
بدنش را به طرف دیگر بدنش نشانه می‌رود.

ماساژور آقا در خیابان دولت

مشتری در موقعیت ۶۳
، مونت   ران را با زانو فشار دهید، پا را گسترش دهید
به سوی سر، مثل آ.

پالم از ناحیه پشت تا زانو به متصل شده و پشت آن قرار دارد.

مرکز ماساژ درمانی در خیابان دولت

در الگوی  در حالی که در دست داشتن یک فشار کف دست،

قوزک پا به جلو آورده می‌شود.
به طرف سر.

مرکز ماساژ در خیابان دولت

پس از تکمیل فشار کف دست، پای خود را در مچ پا نگه دارید و کمی ایجاد کنید.
با دست دیگر دست خود را آزاد کنید؛ تمام طول پای مشتری را ببندید.

مرکز ماساژ محمودیه | 09216930971

مرکز ماساژ محمودیه

مرکز ماساژ محمودیه

مرکز ماساژ محمودیه

بالاتر از زانو، خط ۱ در مرز فوقانی جانبی و ادامه می‌یابد.
در امتداد مسیر به انتهای ستون فقرات ختم می‌شود. خط ۲ می‌آید
وسط بخش ، از نوار پیوندی ، و درست زیر سطح فوقانی قرار می‌گیرد
یک جنبه از ستون فقرات . خط ۳ از وابستگی بالا می‌رود
قطعه “” در زانو، در امتداد مرز پشتی بخش ادامه می‌یابد، و
در منطقه به پایان می‌رسد.

ماساژ محمودیه

۱۲. به سمت مشتری بروید.

به نزدیک‌ترین قسمت دسترسی پیدا کرده و پای دیگر را در پایین نگه دارید
مچ پا را با یک دست و در ستون فقرات پشت ستون فقرات

از دست دیگر بالا می‌برد؛
تمام ساق پا .
۳. ۲ واحد و کاربرد آن
کشش و پای میانی را فشار می‌دهد. فشار: نزدیک
. : گروه ، کناره .

خدمات ماساژ محمودیه

۱۳. “پالم” با دست‌چپ از ران تا زانو و با دست در دست
و مچ پا را به طرف زانوی خود فشار می‌داد.

وقتی که دست‌ها در حوالی محل تلاقی می‌کنند
زانوی خود را بالا و پایین فشار دهید و بعد قسمت میانی قسمت

میانی صفحه را پایین بیاورید
تمام پا.

سالن ماساژ محمودیه

شروع به کار کردن تکنیک شستش به
. پس از تکمیل خط ۳، کل سیستم را یکپارچه کنید
پا میانی با فشار کف دست
۴. در همان موقعیت نشسته باشید

 ماساژور آقا در محمودیه

تا رفتار بعدی نزدیک‌ترین بخش را شروع کنید.
پا. مچ پا را نگاه دارید و در ستون فقرات قرار بگیرید

مرکز ماساژ در محمودیه

و تمام پا را بکشید. مطبوعات پالم
از ران تا زانو و با یک دست و از مچ پا تا زانو
دست. با فشار کف دست ادامه دهید

مرکز ماساژ درمانی در محمودیه

و تمام جنبه‌های جانبی پا را کاهش دهید
۱۵. با استفاده از تکنیک شست و اشاره انگشت

، بالا و پایین خط ۱؛ سپس بالا و پایین بروید.

 ماساژور خانم در محمودیه

مرکز ماساژ دروس | 09216930971

مرکز ماساژ دروس

مرکز ماساژ خیابان فرشته

مرکز ماساژ دروس

 

این روش یک گسترش از سیستم را ایجاد خواهد کرد
تاندون اخیلس. این سه بار با اولین فشار کاری

که به آرامی انجام می‌شود تکرار کنید، بار دوم
و سومین بار به نرمی گفت:

ماساژ دروس

پای چپ را روی پای راست قرار دهید. دست‌هایتان را روی پاهای خود بگذارید
کف دست را بردارید و سه بار فشار دهید و طول و طویل شدن را ایجاد کنید.
با یک الگوی معکوس روی پاهای خود صلیب بکشید،

درست بالای سمت چپ، و فشار را تکرار کنید.

سالن ماساژ در دروس

سه بار.
بعد از پرس و جو، پاهایش را از هم جدا می‌کند و کف دست متناوب روی پاهایش می‌گذارد،
کف دست و پای خود را بالا و پایین می‌کند و بخش اول ماساژ را به پایان می‌رساند

خدمات ماساژ در دروس

این بخش از درمان بر روی خطوط میانی و جانبی قسمت پایینی قرار دارد.
و پاهای بالایی دارد. تکنیکی که برای درمان خطوط پاها استفاده می‌شود، است
الگوی “تعقیب کردن انگشت شستش” اما هرگز چشمگیر نیست.

” این کار بسیار آهسته انجام می‌شود. الگوی با شست دست ایجاد می‌شود.

ماساژور خانم در دروس

هر دو انگشت خود را روی پوست، با فضایی که باز مانده، قرار دهید
بین شست. وقتی که شست راست فشار وارد می‌کند، شستش آزاد می‌شود. پس از آن
با فشار انگشت شست سمت چپ، حرکت رو به پایین شستش را آزاد خواهد کرد. حق با شماست.

ماساژور آقا در دروس

سپس شستش را به طرف فضایی که بین شست و انگشت شست باز بود، فشار می‌دهد
آزاد می‌شود. این الگو در خطوط (سن)تکرار می‌شود.
مکان‌هایی که در آن سه خط پایه میانی در نزدیکی مرز قرار دارند
داخلی. نکته اول درست زیر نوک میانی در است.

مرکز ماساژ درمانی در دروس

کلیوی ۶ . خط دوم میانی بین میانی و میانی آغاز می‌شود.
تاندون در حفره‌ای در ۳ ۳. خط سوم شروع می‌شود
میانی در . سپس خطوط پایه ساق پا را دنبال می‌کنند و قسمت پایین پا را بالا می‌برند
تا زانو بزند

مرکز ماساژ در دروس

مرکز ماساژ خیابان فرشته | 09216930971

مرکز ماساژ خیابان فرشته

۱. در پای مشتری زانو بزنید. یک لحظه صبر کنید،

با کف دست تان تماس بگیرید، آرام باشید و
با تمرکز بر روی افکار خود، به دنبال ایجاد هماهنگی

و توازن در درون خود در برابر خود باشید ماساژ
درمان را آغاز کنید. در ذهن خود، از پدر دکتر و خواهش او تشکر کنید.
مشتری از بیماری، استرس و درد آزاد می‌شود

 ماساژ خیابان فرشته

و نتیجه مثبتی خواهد داشت
برای درمان .
۲. پالم جنبه میانی پا را فشار می‌دهد. آرنج خود را صاف نگاه دارید

و از پهلو به جلو حرکت کنید.
طرف دیگر، در امتداد قوس میانی کل پا کار می‌کند.

کف دست را تکرار کنید

 خدمات ماساژ خیابان فرشته

تایمز
با فشار کف دست ادامه دهید

و تمام قسمت میانی کل فرآیند را کاهش دهید
پاها از پا تا . در مقابل، فشار مستقیم کف دست وجود ندارد.
این دست بر روی  و حرکات دایره‌ای ملایم ساخته شده‌است. تکرار
کف دست و کف دست را بارها و بارها روی پا می‌گذارد،
شش محل نقطه در کف پا مشخص شده‌اند.

 سالن ماساژ خیابان فرشته

نقطه ۱ درست پشت سر است
توپ پای خود را مستقیما زیر پنجه وسط قرار می‌دهد؛

نقطه ۲ این است که
تقریبا یک اینچ عقب به نقطه ۱؛ و نقطه ۳ یک اینچ عقب به نقطه ۲ است،
به طور مستقیم بر روی پاشنه پا (استخوان )قرار دارد.
به طور همزمان روی هر دو پا کار کنید

ماساژور خانم در خیابان فرشته

و انگشت شستش را به سمت ۱ فشار دهید.

هر انگشت شستش را محکم نگاه دارید
برای حدود ۵ تا ۱۰ ثانیه و به آرامی آزاد کنید.

سپس نقاط فشار ۲ و ۳ را فشار دهید.

ماساژور آقا در خیابان فرشته

نقطه ۴ با حرکت  تقریبا یک اینچ از نقطه ۳، نقطه ۵ قرار گرفته‌است.
برتر از نقطه ۴؛ و نقطه ۶ مستقیما پشت  در خط با بزرگ قرار دارد.
پنجه میانی به نقطه ۱.

مرکز ماساژ در خیابان فرشته

هر نقطه را بر روی هر دو پا فشار دهید

و به شکل ۱ و ۶ به صورت پی‌درپی کار کنید.

مرکز ماساژ درمانی در خیابان فرشته