نوشته‌ها

مرکز ماساژ حکیمیه | 09216930971

مرکز ماساژ حکیمیه

مرکز ماساژ حکیمیه

مرکز ماساژ حکیمیه

موقعیت: مشتری با  می‌شود.
جدول گاه‌شماری
روش اجرایی:
توجه: ماساژ (ماساژ یخ)ممکن است ماساژ

برای بی‌حس کردن ناحیه مورد استفاده قرار گیرد.
۱)دست مشتری را در موقعیت سست و قرار دهید.
۲ انجام دادن کشش عمیق با کف دست روی کل ساعد. سکته مغزی
پس از آن کف دست و کف دست او را دید که روی دست متمرکز شده بود.
(جلویی).

 ماساژ حکیمیه

۳ انجام انجام تست پوست از سمت میانی تا جانبی
انجام دادن عمیق (با اصطکاک فیبر)از وارد کردن به
منشا این گروه از گروه دستی است. دقت کنید که همه
دست (جلویی)کار می‌کنند
۵ تمام نقاط تحریکی فعال را بر روی گروه دستی آزاد کنید.

 سالن ماساژ حکیمیه

(به خصوص آن‌هایی که به میانی نزدیک هستند).
۶ استفاده از اصطکاک دایروی در اطراف مبدا (میانی)
(استخوان بازو)را با احتیاط فشار دهید تا اعصاب را فشرده نکنید. تکنیک
اگر سطح آن ملتهب است باید با یک مکعب یخ انجام شود.

 ماساژور خانم در حکیمیه

۷ انجام یک دستی روی عضلات دو سر بازو.
۸ در حالی که آرنج مشتری را خم کرده

و آرنج تان را فشار می‌دهید، عضلات دو سر بازو را فشرده کنید.

 خدمات ماساژ حکیمیه

و کف دست و کف آن را به بالا پهن کرد
۹ انجام حرکات دست به دست در سه سر
۱۰ دست مشتری را نگه دارید و به طور افقی ساعد

دست تان را بچرخانید و در عین

 ماساژور آقا در حکیمیه

انگشت شستش را روی (اصطکاک عرضی بر روی ساعد میانی)نشان می‌دهد.
ادامه تکنیک برای پوشش دادن کل گروه
انجام دادن انگشت شست، تخلیه (با اصطکاک با فیبر)و نقطه شروع
و از طرف کلاینت مورد درمان قرار می‌گیرد.

مرکز ماساژ در حکیمیه

نکته: ممکن است برای یک  استفاده شود.
شامل یک جلسه خوب کش و کش خوب پس از درمان است.

مرکز ماساژ درمانی در حکیمیه