نوشته‌ها

مرکز ماساژ محمودیه | 09216930971

مرکز ماساژ محمودیه

مرکز ماساژ محمودیه

مرکز ماساژ محمودیه

بالاتر از زانو، خط ۱ در مرز فوقانی جانبی و ادامه می‌یابد.
در امتداد مسیر به انتهای ستون فقرات ختم می‌شود. خط ۲ می‌آید
وسط بخش ، از نوار پیوندی ، و درست زیر سطح فوقانی قرار می‌گیرد
یک جنبه از ستون فقرات . خط ۳ از وابستگی بالا می‌رود
قطعه “” در زانو، در امتداد مرز پشتی بخش ادامه می‌یابد، و
در منطقه به پایان می‌رسد.

ماساژ محمودیه

۱۲. به سمت مشتری بروید.

به نزدیک‌ترین قسمت دسترسی پیدا کرده و پای دیگر را در پایین نگه دارید
مچ پا را با یک دست و در ستون فقرات پشت ستون فقرات

از دست دیگر بالا می‌برد؛
تمام ساق پا .
۳. ۲ واحد و کاربرد آن
کشش و پای میانی را فشار می‌دهد. فشار: نزدیک
. : گروه ، کناره .

خدمات ماساژ محمودیه

۱۳. “پالم” با دست‌چپ از ران تا زانو و با دست در دست
و مچ پا را به طرف زانوی خود فشار می‌داد.

وقتی که دست‌ها در حوالی محل تلاقی می‌کنند
زانوی خود را بالا و پایین فشار دهید و بعد قسمت میانی قسمت

میانی صفحه را پایین بیاورید
تمام پا.

سالن ماساژ محمودیه

شروع به کار کردن تکنیک شستش به
. پس از تکمیل خط ۳، کل سیستم را یکپارچه کنید
پا میانی با فشار کف دست
۴. در همان موقعیت نشسته باشید

 ماساژور آقا در محمودیه

تا رفتار بعدی نزدیک‌ترین بخش را شروع کنید.
پا. مچ پا را نگاه دارید و در ستون فقرات قرار بگیرید

مرکز ماساژ در محمودیه

و تمام پا را بکشید. مطبوعات پالم
از ران تا زانو و با یک دست و از مچ پا تا زانو
دست. با فشار کف دست ادامه دهید

مرکز ماساژ درمانی در محمودیه

و تمام جنبه‌های جانبی پا را کاهش دهید
۱۵. با استفاده از تکنیک شست و اشاره انگشت

، بالا و پایین خط ۱؛ سپس بالا و پایین بروید.

 ماساژور خانم در محمودیه