نوشته‌ها

مرکز ماساژ شهرک قائم | 09216930971

مرکز ماساژ شهرک قائم

مرکز ماساژ شهرک قائم

مرکز ماساژ شهرک قائم

زمانی که در مورد درد سوال می‌کنید،

فرد اطلاعات را با شرایط قابل‌اندازه‌گیری مشخص می‌کند ماساژ
با استفاده از معیار درد. این میزان درد ورزش‌کار را در مقیاس ۱ تا ۱۰ کاهش می‌دهد و یکی از آن‌ها حداقل است

ماساژ شهرک قائم

۱۰ غیرقابل‌تحمل است، و یک اساس عینی برای استفاده بعدی فراهم می‌کند.

به خاطر داشته باشید که هر کدام
ورزش‌کار دارای تفسیر متفاوتی از میزان درد خواهد بود.
مشاهده
مشاهده لحظه‌ای شروع می‌شود که ورزشکاری وارد در می‌شود.

آن شامل یک آنالیز دیداری از
ظاهر کلی ورزش‌کار، حالت بدنی، حرکت دینامیکی و تقارن بدن. داخل
علاوه بر مشاهده ورزش‌کار، محل جراحت برای عواملی مانند قرمزی، کبودی،
تورم، تغییر شکل و علائم دیگر در منطقه.

ماساژور خانم در شهرک قائم

در حالی که ورزش‌کار را از حالت مختلف مشاهده می‌کنید
نظراتی وجود دارد که باید در نظر گرفت:
آیا هیچ گونه نقص آشکاری وجود دارد؟
* آیا آن‌ها موازنه نرمال دارند؟
* آیا لوله‌های استخوانی و نرم متقارن هستند؟
* آیا موقعیت عضو مساوی و متقارن است؟

ماساژور آقا در شهرک قائم

* آیا هیچ نشانه‌ای از جراحت و یا نشانه‌های دیگری وجود دارد که نشان‌دهنده جراحت اخیر باشد؟
آیا رنگ پوست طبیعی است؟
هنگامی که اسکن عمومی کامل شد،

ورزش‌کار را در فازه‌ای ایستا و پویا ارزیابی کنید.

هنگام ارزیابی وضعیت، استفاده از یک خط مستقیم

مرکز ماساژ در شهرک قائم

به عنوان مرجع برای آزمایش ضروری است. چه زمانی
ورزش‌کار در حال ارزیابی از جلو یا عقب،

دارای یک ورزش‌کار در یک فاصله از خط قرار دارد.
زمانی که ورزش‌کار از پهلو می‌ایستد،

را درست جلوی افقی قرار می‌دهد.

مرکز ماساژ درمانی در شهرک قائم

به عنوان جزیی، متوسط یا مشخص توصیف می‌شوند.

از دستورالعمل‌های زیر برای ارزیابی وضعیت بدنی از طرف جلویی استفاده کنید:
سر باید مستقیما بر روی شانه‌هایش قرار گیرد.

خدمات ماساژ شهرک قائم

به دنبال یک کج کردن و یا چرخش به سمت پایین بروید و سعی کنید
علل آن‌ها را مشخص کنید.
نوک بینی باید با فرآیند ، و هماهنگ باشد.
. این به عنوان خط اول مرجع شناخته می‌شود.

سالن ماساژ شهرک قائم

طرح ذوزنقه‌ای باید به صورت دو طرف به صورت دو طرف ظاهر شود.

دقت کنید که به طور غیرمعمول برجسته باشید