نوشته‌ها

مرکز ماساژ جنت آباد

مرکز ماساژ جنت آباد | 09216930971

مرکز ماساژ جنت آباد

مرکز ماساژ جنت آباد

مرکز ماساژ جنت آباد

۱. پا. بیمار روی یک صندلی ایستاده

و دست‌هایش را به دیوار تکیه داد . ماساژ
.
اپراتور که پایش را دور قوزک پا می‌فشرد، پا را عقب می‌برد. هشت تا پانزده بار.
این حرکت است چون باعث ایجاد تنش زیادی

 ماساژ جنت آباد

در قسمت جلو شکم می‌شود. (منفعل)
II – پا. شکل دیگر کشیدن پا در موقعیت نشستن  بیمار
عضو را با مقاومت اپراتور به سمت بالا می‌کشد؛

اپراتور عضو را به سمت پایین می‌کشد
موقعیت.

 سالن ماساژ جنت آباد

۳. بدن (عقب). بیمار روی نیمکت زانو زد و زانوهایش از هم جدا شد.
تلفنچی پشت سر ایستاده‌است

و یک زانو از ناحیه کمری طرفداری می‌کند و دست‌هایش زیر را می‌گیرد.
پشت، و بیمار را به آهستگی عقب می‌برد ؛

دومی باعث مقاومت خفیف می‌شود. شش تا …

خدمات ماساژ جنت آباد

دوازده بار، با توجه به قدرت.

این حرکت تاثیر زیادی بر شکم دارد

اصولا برای موارد دردناک مورد استفاده قرار می‌گیرد

مرکز ماساژ در جنت آباد

۴. بدن. موقعیت اپراتور و بیمار . اپراتور بدن را می‌کشد
در حالی که مراقب بود متوجه شود

که وضع خم شده بدن همه در جریان حرکت است.

۷. تبدیل
۱. پا. بیمار نشسته یا دراز کشیده. اپراتور یک دست مچ پا را می‌گیرد

و دیگری آن را می‌گیرد.

مرکز ماساژ درمانی در جنت آباد

پاها و جلو پای پیاده و پای خود را به دو طرف می‌چرخاند

. این حرکت همیشه منفعل است،
و عمدتا برای و استفاده می‌شود.
II – پا. بیمار دروغ می‌گوید. اپراتور یک دست

را روی کف پای دیگر می‌گذارد و دیگری فشار می‌آورد.

 ماساژور خانم در جنت آباد

زانوی خود را بالا نگه دارد، انگشت شست را به سمت داخل فرو می‌برد و عضو را به آرامی به سمت داخل و بیرون حرکت می‌دهد.
این حرکت برای استحکام

 ماساژور آقا در جنت آباد

و انقباض ماهیچه‌های ویژه‌ای به کار می‌رود. (منفعل)
III – بدنه. بیمار ایستاده ، با دست روی مفصل ران